Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID - 19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA

I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13

W JELENIEJ GÓRZEPodstawa prawna:1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215)

3. Statut Miejskiego przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze

4. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

5. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

6. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


Definicja przedmiotu procedury


Bezpieczeństwo – stan bądź proces gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.


Cele procedury


Zwiększenie bezpieczeństwa wychowanków w przedszkolu poprzez:

wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka, w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,

zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu,

usystematyzowanie zasad postępowania wobec wychowanków,

wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych,

dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem istniejących warunków.


Zakres procedury


Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć opiekuńczych i zabaw dzieci na terenie przedszkola:

w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli dzieciom można zapewnić opiekę w domu, powinny tam pozostać

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


Osoby podlegające procedurze


Procedura dotyczy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzieci i rodziców Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze

1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do natychmiastowego informowania o wszelkich zaistniałych zagrożeniach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

2. Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu w okresie pandemii wirusa COVID-19.Jelenia Góra, 15.05.2020 r.Załącznik 1

do Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 15.05.2020 r.

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej GórzePROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIE I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

WŚRÓD DZIECI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13 W JELENIEJ GÓRZE1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz dodatkowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r.


2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze.I. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola


§ 1

1. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola i oddają dziecko przed wejściem do budynku przedszkola pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przedszkola.

2. Przed wejściem do przedszkola rodzice są zobowiązani do zachowania odstępu pomiędzy kolejnymi osobami.

3. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godz. 8.30 i odbierane najwcześniej po godz. 14.00 .

4. W godz. od 8.30 do 14.00 przedszkole będzie zamknięte.

5. Po odebraniu dziecka przez pracownika rodzic jest zobowiązany poczekać aż pracownik zmierzy dziecku temperaturę.

6. Pracownik odbierający dziecko od rodzica powinien ocenić, czy dziecko nie ma objawów chorobowych. W tym celu dokonuje się pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego wg instrukcji obsługi termometru.

7. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby lub pomiar temperatury u dziecka będzie podwyższony ( powyżej 37 st.) dziecko nie zostanie w tym dniu przyjęte do przedszkola.

8. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko przebywające już na terenie przedszkola wykazuje oznaki choroby, dziecko przeprowadzane jest do izolatorium, nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie odbioru dziecka przez rodzica.

9. Rodzice są zobowiązani do podawania aktualnych numerów telefonów i odbierania telefonów od dyrektora lub innych wyznaczonych pracowników przedszkola.

10. Zobowiązuje się rodziców do przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nie posyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko do lub z przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

12. W sytuacjach nagłych do budynku przedszkola rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m². Muszą posiadać środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).

13. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci do przedszkola lub innych przedmiotów.

14. Chcąc odbierać dziecko z przedszkola należy przy wejściu do budynku zgłosić ten fakt pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach i poczekać aż dziecko będzie przygotowane do wyjścia.II. Sposób organizowania zajęć w przedszkolu§ 21. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci.

2. Nauczyciele prowadzą zabawy i czynności opiekuńcze wyłącznie w przydzielonych im oddziałach i wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zabronione jest przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.

3. W sali może przebywać do 12 osób, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko lub każdego opiekuna.

5. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 4 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

6. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.

7. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie ogrodu należącego do placówki. Należy jednak zwracać uwagę, aby podczas pobytu na terenie ogrodu dzieci z poszczególnych oddziałów nie miały ze sobą kontaktu.

8. Zabrania się przebywania na terenie ogrodu osobom postronnym.

9. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola - w tym zwłaszcza spacerów, czy wycieczek.

10. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.

11. Zajęcia ruchowe z dziećmi powinny być prowadzone przy otwartych oknach.

12. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczekIII. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych§ 31. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest korzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania, co trzy godziny powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach, w których spożywane są posiłki.

3. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek.

4. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze, co najmniej 60°C.

5. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w rejestrze codziennych prac porządkowych na dany dzień, w następnym dniu zobowiązuje się pracownika do przekazania rejestrów z poprzedniego dnia do dyrektora.

6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.

8. Zabrania się przynoszenia do przedszkola zabawek przez dzieci i innych przedmiotów.

9. Nauczyciele często przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

10. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa - zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

11. Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę.

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny się znajdować instrukcję z zasadami prawidłowego mycia rąk.

13. Zaleca się pracownikom sprzątającym bieżącą dezynfekcję toalet.

14. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.IV. Zasady organizacji żywienia


§ 41. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich pobytu na terenie placówki.

2. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

3. Personel kuchenny bezwzględnie nie może kontaktować się z dziećmi oraz opiekunami grup.

4. Pracownicy pionu kuchennego (kuchnia i intendent) zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie przyjmowania towaru.

5. Stoliki przed posiłkami oraz po posiłku muszą być dezynfekowane.

6. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze, co najmniej 60°CV. Kontakt z osobami trzecimi


§ 51. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą żywności, bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości, co najmniej 2 metry, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej - rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.VI. Postępowanie na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19§ 61. W budynku przedszkola funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej zwanej, jako "izolatka"):

2. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy przedszkola.

3. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

4. Pracownik wykonujący obowiązki w miejscu pracy i podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom.

5. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.§ 71. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola.

2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

4. W przypadku odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami przedszkola lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie przedszkola.§ 8W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika przedszkola objawów choroby COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku przedszkola.VII. Procedura pierwszeństwa przyjęć do przedszkola§ 91. Niniejsza procedura ma na celu ograniczenie liczebności oddziałów do poziomy wymaganego przez Wytyczne Epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. z późniejszymi zmianami dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie, z którymi:

1) W sali może przebywać do 12 osób (dzieci, opiekunowie), a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, nie więcej niż 14 osób,

2) Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko lub każdego opiekuna.

2. Za pośrednictwem, poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka.

3. Rodzice deklarujący chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub rodzice, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia Ankiety, która jest umieszczona na stronie internetowej naszego przedszkola. Ankietę należ przesyłać na adres mailowy przedszkola: przedszkolenr13@wp.pl

4. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.

5. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad:

1) Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

6. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2.

7. Rodzice przed rozpoczęciem pobytu dziecka w przedszkolu są zobowiązani do dostarczenia stosownych oświadczeń oraz deklaracji zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu ustaleniami. Ww. dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko przez jedną osobę) i dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu przyjścia dziecka do przedszkola.VIII. Szybka ścieżka kontaktu:§ 101. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów.

2. Rodzice mogą kontaktować się z przedszkolem w każdej sprawie telefonicznie pod numerem:

75 7526488lub za pośrednictwem email: przedszkolenr13@wp.plIX. Pozostałe regulacje§ 111. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałanie COVID-19 będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

2. Na tablicy informacyjnej będą umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców /opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie procedury na stronie internetowej.

4. Zobowiązuje się pracowników, rodziców do przestrzegania niemniejszej procedury.

§ 121. Procedurę wprowadzono Zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze z dnia 15.05.2020 r.

2. Procedura obowiązuje z dniem 25.05.2020 r.
O Ś W I A D C Z E N I E

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCHJa niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………….…

(nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych)

Oświadczam, że:

Moje dziecko: ………………………………………………………………….................………………………

(nazwisko i imię dziecka)1. Nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze w aktualnej sytuacji epidemicznej.

3. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka.

4. Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

5. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno jego rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

6. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

7. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

8. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.

9. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z wypełnioną wcześniej ankietą.

……………………………………….......…… …………………………….……..........…………

miejscowość, data podpis rodziców/opiekunów prawnych

D E K L A R A C J A

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCHJa niżej podpisany/a: …………………………………...................……………………………………………………………….………

(nazwisko i imię rodziców/opiekunów prawnych)Oświadczam, co następuje:

1. Zapoznałem/łam się z znajdującą się na stronie internetowej przedszkola Procedurą bezpieczeństwa dotyczą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 13 w Jeleniej Górze i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

2. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w przypadku widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także, jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

3. Wyrażam zgodę na kontrolne pomiary temperatury ciała mojego dziecka przez pracownika przedszkola z użyciem bezdotykowego termometru.

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

5. Wszystkie wytwory twórczości dziecka pozostają w przedszkolu.……………………………………….......…… …………………………….……..........…………

miejscowość, data podpis rodziców/opiekunów prawnych